THUẾ THU NHẬP DN

H_100_22

Thông tư của bộ tài chính số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quỵ định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 
H_100_21

Nghị định của chính phủ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07