XỬ PHẠT KẾ TOÁN

H_100_14

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán làm kế toán

Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt về thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán làm kế toán như sau : 
H_100_13

Thuê người làm kế toán trưởng không đủ điều kiện quy định

Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt về thuê người làm kế toán trưởng không điều kiện quy định như sau : 
H_100_12

Vi phạm quy định về bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định

Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt hành vi vi phạm quy định về Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định như sau : 
H_100_11

Vi phạm quy định về bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định

Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt hành vi vi phạm quy định về Bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định như sau : 
H_100_10

Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán

Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán như sau
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3911 0942.05.04.07 0914.19.07.07